Make your own free website on Tripod.com

 Why are there Filipinos in the Middle East?Where are the Filipinos in the Middle East?Who are the Filipinos in the Middle East?How to reach a Filipino in the Middle East?What is new with Filipinos in the Middle East?

Quick shot at the central fountain

9912036
IC is a group of Filipinos in Saudi who have remained steadfast on their spiritualities despite the pressure of their host country's cultural influences. They have gone to the Malaz Zoo to keep their fellowship as Filipino brothers. Indeed, firmness in one's principles is a deterence to succumbing to more worldly cheats.

Back to main album


Dahil walang gaanong mapupuntahang gimikan ang mga Pilipino sa Saudi, mas may panahon sila upang makipagkaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami tayong naririnig na kuwento tungkol sa tunay at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga kababayang nagmi-Middle East.